KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Firmamız web sitemizi kullanırken veya başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. Bu amaçla 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE RIZA METNİNİN AMACI

Alışveriş sitemiz müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında "Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin, alışveriş sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve 2. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının alınması hedeflenmektedir.

 

2. MÜŞTERİLERİN AÇIK RIZASI ALINARAK İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMACI

Müşterilere ait kişisel veriler Kanun ’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Buna göre müşterilere ait kişisel veriler;

· Müşterilere daha iyi hizmet verebilmek adına hedef kitlenin belirlenmesi, kullanım alışkanlıkları, beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilip ilgili kişilere çeşitli avantajlar sağlanıp sunulması, genel bilgilendirme, promosyonlar, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlanması, satış, pazarlama, müşteri memnuniyeti araştırmalarının yapılması, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması,

· Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve alışveriş sitemiz ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi, müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmalarının yapılması,

· Sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerin faydalandırılması, siparişlerin alınması, çapraz satış yapılması, satın alma işlemlerinin sağlanması, ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, hızlandırılması ve teslim edilebilmesi, iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesinin sağlanması,

· Alışveriş sitemiz ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, ilgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi,

· Yetkili kuruluşlara mevzuat gereği bilgi verilmesi,

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

· Şirketimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 kapsamlarında Müşteri ’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Müşterilere ait kişisel veriler, ilgili Kanun ’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 2. Maddede tanımlanan amaçlarla Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz,  hizmet sağlayıcılarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Alışveriş Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun ’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Alışveriş Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Alışveriş Sitemiz ’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak alışveriş sitemiz ’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve Alışveriş Sitemiz ’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Alışveriş Sitemiz ’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemektedir. Ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

6. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

  1. Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahiplerince 6698 sayılı Kanun kapsamında belirtilen yöntemlerle alışveriş sitemize iletilebilecektir. Alışveriş sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Hukuki ve teknolojik gelişmelere göre bu bilgilendirme metninde değişiklikler söz konusu olabilecektir.